LIČNA KARTA

Osnovni podaci

  • Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad
  • Sedište: Novi Sad, Futoški put 13
  • Pretežna delatnost: 7500 Veterinarska delatnost
  • Matični broj: 08408777
  • PIB: 100454644
  • JBBK: 91708
  • Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Gradska uprava za komunalne poslove Grada Novog Sada

Kratak istorijat

Javno komunalno preduzeće je osnovano kao pravni sledbenik Veterinarske stanice Novi Sad AD. Veterinarska stanica Novi Sad AD Novi Sad je osnovana 1945. godine kao organizacija za zaštitu životinja, unapređenje i razvoj stočarstva na području opština: Novi Sad, Sremski Karlovci, Temerin i Beočin. Svoje usluge je obavljala u veterinarskim ambulantama u Novom Sadu, Futogu, Kaću, Kovilju, Petrovaradinu, Temerinu i punktu na Klisi u Novom Sadu. Pored navedenih, u Gradu Novom Sadu funkcioniše i ambulanta za male životinje i veterinarska apoteka, koja obezbeđuje lekove za potrebe veterinarskih ambulanti i potrebe stanovništva. Ambulantnim organizovanjem službe na terenu obezbeđeni su uslovi da se zdravstvena zaštita životinja realizuje na teritoriji Grada Novog Sada i naseljenih mesta.

Veterinarska stanica Novi Sad AD Novi Sad je imala više unutrašnjih reorganizacija i promena pravnih oblika organizovanja. Privatizacija Veterinarske stanice Novi Sad AD Novi Sad kao javne službe, izvršena je 04.06.2008. godine prodajom državnog kapitala metodom javne aukcije. Privatizacijom Veterinarske stanice 30% kapitala preneseno je na zaposlene, a ostatak od 70% je kupilo fizičko lice. Zbog ne ispunjenja ugovorenih obaveza privatizacija je raskinuta 21.12.2009. godine, po osnovu čega je 70% kapitala preneto Akcijskom fondu Republike Srbije. U februaru 2010. godine Grad Novi Sad pokrenuo je inicijativu da se Veterinarska stanica Novi Sad AD Novi Sad nakon neuspele privatizacije izuzme iz daljeg procesa privatizacije i registruje kao gradsko javno komunalno preduzeće. Grad Novi Sad i Republika Srbija su, na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije, 05 Broj:023-3543/2013 od 4. juna 2013. godine, dana 20. juna 2013. godine zaključili Ugovor o prenosu akcija Gradu Novom Sadu bez naknade, kojim je Republika Srbija prenela u vlasništvo Gradu Novom Sadu akcije Veterinarske stanice, u iznosu od 58.265,83 eura na dan 31. decembra 2006. godine, što predstavlja 69,99696% ukupnog kapitala Veterinarske stanice. Na osnovu navedenog ugovora, Grad Novi Sad se 30. jula 2013. godine upisao u Centralni registar hartija od vrednosti kao vlasnik 4.603 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara sa oznakom CFI kod: ESVUFR i ISIN broj: RSVSNSE 71740. S obzirom na činjenicu da postoji obaveza Grada Novog Sada da, u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnosti („Službeni glasnik RS“, broj 88/11), Zakonom o veterinarstvu ("Službeni glasnik RS", br. 91/05, 30/10 i 93/12) i Zakonom o dobrobiti životinja ("Službeni glasnik RS", broj 41/09), organizuje obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene, i da obezbedi prihvatilište i karantin, kao i na činjenicu da postoji delimična tehnička, tehnološka i kadrovska opremljenost Veterinarske stanice za obavljanje navedenih poslova, Grad Novi Sad je otkupio od malih akcionara preostalih 30% akcija Veterinarske stanice i time postao vlasnik 100% ukupno emitovanih akcija Veterinarske stanice.

Sticanjem u vlasništvo 100% akcija Veterinarske stanice stekli su se uslovi za promenu pravne forme Veterinarske stanice iz akcionarskog društva u pravnu formu javno preduzeće i da Veterinarskoj stanici prestane svojstvo javnog društva, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima, a u cilju poveravanja obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene i obezbeđivanje prihvatilišta i karantina na teritoriji Grada Novog Sada.

Skupština Grada Novog Sada je na XXIV sednici održanoj 29. novembra 2013. godine donela Zaključak broj: 352-3305/2013-I kojim je prihvaćena Informacija o statusu Veterinarske stanice Novi Sad Akcionarsko društvo Novi Sad.

Navedenim zaključkom, između ostalog, zadužena je Gradska uprava za komunalne poslove da, u saradnji sa Veterinarskom stanicom, pristupi izradi nacrta osnivačkog akta i statuta javnog preduzeća i zadužena je Veterinarska stanica da započne neophodne aktivnosti za obezbeđivanje minimalnih uslova u skladu sa propisanim normativima i standardima za obavljanje komunalne delatnosti zoohigijene i obezbeđivanje prihvatilišta i karantina na teritoriji Grada Novog Sada, počev od januara 2014. godine.

Prihvatilište

Prihvatilište