PROGRAM POSLOVANJA

Ciljevi Preduzeća za 2021.godinu

Osnovni cilj u 2021. godini u obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene je kvantitativno i kvalitativno povećanje obima usluga. U planiranom obimu pružanja usluga tokom 2021. godine osnovni motiv je smanjenje broja napuštenih životinja na gradskim ulicama, zdravstvena zaštita kako životinja, tako i ljudi preventivnim merama zaštite, tj. vakcinacijom napuštenih životinja protiv besnila, kao i blagovremenim i neškodljivim uklanjanjem leševa životinja sa javnih površina.

Ostvarivanje ciljeva koje Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad želi da ostvari u 2021. godini moguće je uz jasno definisanu strategiju, koja bi obuhvatila pored prethodno navedenog cilja i:

 1. da se kontinuirano prate savremena dostignuća u veterinarskoj delatnosti;
 2. nastavak modernizacije i osavremenjavanja sredstava rada kroz nabavke nove opreme i realizacija aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvena zaštita životinja kroz razvoj visokih tehnologija u oblasti dijagnostike i lečenja;
 3. da prati tržišna kretanja i aktivno radi na obezbeđenju dodatnih poslova iz svoje delatnosti;
 4. da se stara o racionalnom korišćenju resursa, prilagođavanjem obrazovne, kvalifikacione i starosne strukture, kao i kroz prilagođavanje obima radne snage realnim potrebama preduzeća, a radi minimalizacije troškova na svim nivoima i u svim fazama realizacije poslovnih procesa;
 5. praćenje broja populacije nevlasničkih pasa i mačaka, sprovođenjem mere sterilizacije/kastracije u cilju smanjenja broja napuštenih životinja, a samim tim i broja ujeda napuštenih životinja na teritoriji Grada Novog Sada;
 6. da ima kontinuiranu i plansku komunikaciju koja obezbeđuje adekvatan odnos prema građanima, državi, nevladinim organizacijama, koje se bave brigom o životinjama, kao i prema privredi;
 7. izgrađivanje svesti o humanom postupanju i staranju o životinjama;
 8. podsticanje sterilizacije/kastracije vlasničkih pasa i mačaka, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, te merama protiv napuštanja životinja (čipovanje) i registracije vlasničkih pasa i mačaka, edukacijom i obaveštavanje vlasnika o odgovornom vlasništvu i zakonskim obavezama;
 9. primena Zakona o dobrobiti životinja (načelo univerzalnosti bola, načelo brige o životinjama, načelo integralnosti, načelo posvećivanja pažnje, načelo prevencije i predostrožnosti i načelo odgovornosti);
 10. sprečavanje i suzbijanje zoonoza-bolesti koje se prenose sa životinja na ljude i predstavljaju ozbiljne zdravstvene, ekološke, higijenske i estetske probleme svih građana;
 11. usavršavanje mladih stručnjaka, jer oni predstavljaju ljudske resurse koje omogućuju nesmetano i zakonito funkcionisanje kao jedina obučena lica za bavljenje veterinarskom medicinom i dobrobiti životinja - Doktori veterinarske medicine (DVM);
 12. staranje o zaštiti životne sredine;
 13. poštovanje definisanih strategija, i
 14. druge sveobuhvatne aktivnosti povezane s zoohigijenskim i veterinarskim nadzorom nad životinjama.

Poboljšanjem i usavršavanjem pomenutih ciljeva Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad doprinosi obezbeđivanju obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene u Gradu Novom Sadu.

Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad trudi se da konstantno uspostavlja i unapređuje saradnju sa udruženjima za zaštitu životinja i građanima, tako da je i taj segment nešto na čemu se planira rad i ubuduće.

U nastavku možete preuzeti kompletan Program poslovanja za tekuću godinu kao i finansijske izveštaje i druga bitna dokumenta vezana za poslovanje.

Dokumenta za preuzimanje

Dokument: Plan i program poslovanja JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad za 2021. godinu
Datum: januar 2021.
U nastavku možete preuzeti dokument


Dokument: Redovni godišnji finansijski izveštaj za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine i dokumentacija iz člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)
Veličina obveznika verifikovana od strane APR: malo pravno lice
Datum dostavljanja Registru FI APR-a: 07.06.2021. i evidentirani pod brojem FIN 301973/2021
Datum upisa i javnog objavljivanja na stranici APR: 09.06.2021

U nastavku možete preuzeti sve obrasce:


U nastavku možete preuzeti svu dokumentaciju:


Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 18. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 47/16), člana 28. stav 1. tačka 18. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad od 19. oktobra 2016. godine i Rešenja Gradskog veća Grada Novog Sada, broj: 352-3/2019-228-II od 19. jula 2019. godine, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad na 98. sednici održanoj 25. jula 2019. godine, doneo je
CENOVNIK USLUGA IZ DELATNOSTI ZOOHIGIJENE I POSLOVA U OKVIRU KARANTINA I VETERINARSKIH USLUGA

Ovim cenovnikom utvrđuju se cene usluga iz delatnosti zoohigijene, poslova u okviru karantina i veterinarskih usluga, koje Javno komunalno preduzeće “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad pruža vlasnicima, odnosno držaocima životinja. U nastavku možete preuzeti Cenovnik objavljen u „Službenom listu Grada Novog Sada“, broj 37-2019

Stupanjem na snagu ovog cenovnika prestaje da važi Cenovnik usluga iz delatnosti zoohigijene, poslova u okviru karantina i veterinarskih usluga („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 9/14).

Dokument: „Službeni list Grada Novog Sada“, broj 37-2019 - Cenovnik usluga JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
Datum: 07.08.2019.
U nastavku možete preuzeti dokument


Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 18. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 47/16 i 46/20) i člana 28. stav 1. tačka 18. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad od 19. oktobra 2016. godine Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad na 163. sednici održanoj 20.09.2022. godine, doneo je
CENOVNIK VETERINARSKIH USLUGA.

Ovim cenovnikom utvrđuju se cene veterinarskih usluga koje pruža Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad vlasnicima, odnosno držaocima životinja.

Stupanjem na snagu ovog cenovnika prestaje da važi Cenovnik veterinarskih usluga („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 37/19).

Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 18. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 47/16 i 46/20) i člana 28. stav 1. tačka 18. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad od 19. oktobra 2016. godine, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad na 170. sednici održanoj 23.11.2022. godine, donosi
ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA CENOVNIKA VETERINARSKIH USLUGA.

Dokument: „Službeni list Grada Novog Sada“, broj 59-2022 - Izmena Cenovnika usluga JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
Datum: 08.12.2022.
U nastavku možete preuzeti dokument