ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Програмом пословања Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад дефинисани су мисија, визија и циљеви, организациона структура-шема, основе за израду Програма пословања за 2016. годину, физички обим активности за 2016. годину, финансијске пројекције за 2016. годину, политика зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање средстава за посебне намене, цене, управљање ризицима, као и индикатори ефикасности пословања.

Циљеви које Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад жели да оствари у 2016. години су:

 1. да се континуирано прате савремена достигнућа у ветеринарској делатности;
 2. подиже ниво техничке опремљености и реализација активности у области зоохигијене, здравствена заштита животиња кроз развој високих технологија у области дијагностике и лечења;
 3. да прати тржишна кретања и активно ради на обезбеђењу додатних послова из своје делатности;
 4. да се стара о рационалном коришћењу ресурса, ради свођења на минимум трошкова на свим нивоима и у свим фазама реализације пословних процеса;
 5. праћење броја популације паса који немају власнике и ефикаснио обављање послова зоохигијене у циљу смањења броја напуштених животиња, а самим тим и броја уједа напуштених животиња на територији Града Новог Сада;
 6. да има континуирану и планску комуникацију која обезбеђује адекватан однос према грађанима, држави, невладиним организацијама, које се баве бригом о животињама, као и према привреди;
 7. изграђивање свести о хуманом поступању и старању о животињама;
 8. укључивање у донаторске активности;
 9. инсистирање на одговорном власништву;
 10. примена Закона о добробити животиња (начело универзалности бола, начело бриге о животињама, начело интегралности, начело посвећивања пажње, начело превенције и предострожности и начело одговорности);
 11. спречавање и сузбијање зооноза-болести које се преносе са животиња на људе и обрнуто, и представљају озбиљне здравствене, еколошке, хигијенске и естетске проблеме свих грађана;
 12. едукација и обавештавање власника и држаоца животиња;
 13. старање о заштити животне средине;
 14. друге свеобухватне активности повезане с зоохигијенским и ветеринарским надзором над животињама.

Побољшањем и усавршавањем поменутих циљева Јавно комунално предузеће „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад доприноси обезбеђивању комуналног реда у Граду Новом Саду.

Програмом пословања Предузећа планирани су укупни приходи у износу од 97.387.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне приходе од чега приходи од продаје производа и услуга износе 93.400.000 динара.

Укупни расходи планирани су на нивоу од 96.438.000 динара и у целокупном износу односе се на пословне расходе, од чега је набавна вредност продате робе 10.000.000 динара, трошкови материјала 5.750.000 динара, трошкови горива и енергије 3.629.000 динара, трошкови производних услуга 4.800.000 динара, нематеријални трошкови 4.749.000 динара, трошкови амортизације 1.600.000 динара, трошкови дугорочних резервисања 25.000.000 динара и трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износи 40.910.000 динара.

Предузеће у 2016. години планира да оствари добитак пре опорезивања у износу од 949.000 динара, те након плаћања пореза у износу од 142.000 динара искаже нето добитак у износу 807.000 динара.

У наставку можете преузети комплетан Програм пословања за текућу годину као и финансијске извештаје и друга битна документа везана за пословање.

Документ: Програм пословања ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад за 2019. годину
Датум: новембар 2018.
У наставку можете преузети документ


Документ: Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године и документација из члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
Величина обвезника верификована од стране АПР: 2 - мало правно лице
Датум достављања Регистру ФИ АПР-а: 18.06.2018.
Датум уписа и јавног објављивања на страници АПР: 20.06.2018

У наставку можете преузети све обрасце:


У наставку можете преузети сву документацију:


На основу члана 13. став 1. тачка 18. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 28. став 1. тачка 18. Статута Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад од 19. октобра 2016. године и Решења Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2019-228-II од 19. јула 2019. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Зоохигијена и Ветерина Нови Сад“ Нови Сад на 98. седници одржаној 25. јула 2019. године, донео је
ЦЕНОВНИК УСЛУГА ИЗ ДЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ПОСЛОВА У ОКВИРУ КАРАНТИНА И ВЕТЕРИНАРСКИХ УСЛУГA

Овим ценовником утврђују се цене услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга, које Јавно комунално предузеће “Зоохигијена и Ветерина Нови Сад” Нови Сад пружа власницима, односно држаоцима животиња. У наставку можете преузети Ценовник објављен у „Службеном листу Града Новог Сада“, број 37-2019

Ступањем на снагу овог ценовника престаје да важи Ценовник услуга из делатности зоохигијене, послова у оквиру карантина и ветеринарских услуга („Службени лист Града Новог Сада“, број 9/14).

Документ: „Службени лист Града Новог Сада“, број 37-2019 - Ценовник услуга ЈКП "Зоохигијена и Ветерина Нови Сад" Нови Сад
Датум: 07.08.2019.
У наставку можете преузети документ