PROGRAM POSLOVANJA

Programom poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad definisani su misija, vizija i ciljevi, organizaciona struktura-šema, osnove za izradu Programa poslovanja za 2016. godinu, fizički obim aktivnosti za 2016. godinu, finansijske projekcije za 2016. godinu, politika zarada i zapošljavanja, investicije, zaduženost, planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za obavljanje delatnosti, tekuće i investiciono održavanje sredstava za posebne namene, cene, upravljanje rizicima, kao i indikatori efikasnosti poslovanja.

Ciljevi koje Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad želi da ostvari u 2016. godini su:

 1. da se kontinuirano prate savremena dostignuća u veterinarskoj delatnosti;
 2. podiže nivo tehničke opremljenosti i realizacija aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvena zaštita životinja kroz razvoj visokih tehnologija u oblasti dijagnostike i lečenja;
 3. da prati tržišna kretanja i aktivno radi na obezbeđenju dodatnih poslova iz svoje delatnosti;
 4. da se stara o racionalnom korišćenju resursa, radi svođenja na minimum troškova na svim nivoima i u svim fazama realizacije poslovnih procesa;
 5. praćenje broja populacije pasa koji nemaju vlasnike i efikasnio obavljanje poslova zoohigijene u cilju smanjenja broja napuštenih životinja, a samim tim i broja ujeda napuštenih životinja na teritoriji Grada Novog Sada;
 6. da ima kontinuiranu i plansku komunikaciju koja obezbeđuje adekvatan odnos prema građanima, državi, nevladinim organizacijama, koje se bave brigom o životinjama, kao i prema privredi;
 7. izgrađivanje svesti o humanom postupanju i staranju o životinjama;
 8. uključivanje u donatorske aktivnosti;
 9. insistiranje na odgovornom vlasništvu;
 10. primena Zakona o dobrobiti životinja (načelo univerzalnosti bola, načelo brige o životinjama, načelo integralnosti, načelo posvećivanja pažnje, načelo prevencije i predostrožnosti i načelo odgovornosti);
 11. sprečavanje i suzbijanje zoonoza-bolesti koje se prenose sa životinja na ljude i obrnuto, i predstavljaju ozbiljne zdravstvene, ekološke, higijenske i estetske probleme svih građana;
 12. edukacija i obaveštavanje vlasnika i držaoca životinja;
 13. staranje o zaštiti životne sredine;
 14. druge sveobuhvatne aktivnosti povezane s zoohigijenskim i veterinarskim nadzorom nad životinjama.

Poboljšanjem i usavršavanjem pomenutih ciljeva Javno komunalno preduzeće „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad doprinosi obezbeđivanju komunalnog reda u Gradu Novom Sadu.

Programom poslovanja Preduzeća planirani su ukupni prihodi u iznosu od 97.387.000 dinara i u celokupnom iznosu odnose se na poslovne prihode od čega prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 93.400.000 dinara.

Ukupni rashodi planirani su na nivou od 96.438.000 dinara i u celokupnom iznosu odnose se na poslovne rashode, od čega je nabavna vrednost prodate robe 10.000.000 dinara, troškovi materijala 5.750.000 dinara, troškovi goriva i energije 3.629.000 dinara, troškovi proizvodnih usluga 4.800.000 dinara, nematerijalni troškovi 4.749.000 dinara, troškovi amortizacije 1.600.000 dinara, troškovi dugoročnih rezervisanja 25.000.000 dinara i troškove zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda i iznosi 40.910.000 dinara.

Preduzeće u 2016. godini planira da ostvari dobitak pre oporezivanja u iznosu od 949.000 dinara, te nakon plaćanja poreza u iznosu od 142.000 dinara iskaže neto dobitak u iznosu 807.000 dinara.

U nastavku možete preuzeti kompletan Program poslovanja za tekuću godinu kao i finansijske izveštaje i druga bitna dokumenta vezana za poslovanje.

Dokument: Redovni godišnji finansijski izveštaj za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine i dokumentacija iz člana 34. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013)
Veličina obveznika verifikovana od strane APR: 2 - malo pravno lice
Datum dostavljanja Registru FI APR-a: 18.06.2018.
Datum upisa i javnog objavljivanja na stranici APR: 20.06.2018

U nastavku možete preuzeti sve obrasce:


U nastavku možete preuzeti svu dokumentaciju:


Na osnovu člana 13. stav 1. tačka 18. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 47/16), člana 28. stav 1. tačka 18. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad od 19. oktobra 2016. godine i Rešenja Gradskog veća Grada Novog Sada, broj: 352-3/2019-228-II od 19. jula 2019. godine, Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Zoohigijena i Veterina Novi Sad“ Novi Sad na 98. sednici održanoj 25. jula 2019. godine, doneo je
CENOVNIK USLUGA IZ DELATNOSTI ZOOHIGIJENE I POSLOVA U OKVIRU KARANTINA I VETERINARSKIH USLUGA

Ovim cenovnikom utvrđuju se cene usluga iz delatnosti zoohigijene, poslova u okviru karantina i veterinarskih usluga, koje Javno komunalno preduzeće “Zoohigijena i Veterina Novi Sad” Novi Sad pruža vlasnicima, odnosno držaocima životinja. U nastavku možete preuzeti Cenovnik objavljen u „Službenom listu Grada Novog Sada“, broj 37-2019

Stupanjem na snagu ovog cenovnika prestaje da važi Cenovnik usluga iz delatnosti zoohigijene, poslova u okviru karantina i veterinarskih usluga („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 9/14).

Dokument: „Službeni list Grada Novog Sada“, broj 37-2019 - Cenovnik usluga JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" Novi Sad
Datum: 07.08.2019.
U nastavku možete preuzeti dokument