JAVNE NABAVKE

JAVNE NABAVKE 2022.

Na ovim stranicama JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" kao naručilac posla će objavljivati sve informacije vezane za javne nabavke, kako za postupke koji su u toku, tako i za restriktivne, kvalifikacione, kao i za one koji su završeni. Ovde možete pronaći i preuzeti sva dokumenta koja su od interesa za zainteresovane ponuđače, a takođe i za sve ostale kojima su informacije od koristi.

Obavezno pre sastavljanja ponude za predmetnu nabavku proveriti da li postoje izmene i dopune konkursne dokumentacije (u skladu sa članom 63. Zakona o javnim nabavkama „Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015).
Takođe pre dostavljanja ponude za predmetnu nabavku obavezno proveriti da li postoji obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda.


cropped-Logo-512.png

Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke

Na osnovi člana 49. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 91/2019), kao i člana 40. Statuta Javno komunalnog preduzeća "Zoohigijena i veterina Novi Sad" Novi Sad broj 03-2797/2016 od 19.10.2016. godine, a u skladu sa odredbama Pravilnika o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca ("Sl. glasnik RS", br. 106/13) direktor Ivana Kukin dana 25.08.2020. donosi Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke.
U nastavku možete preuzeti ceo dokument.
Datum objave: 27.08.2020.

Vrsta postupka i predmeta: otvoreni postupak - usluge
Predmet: Zbrinjavanje otpada životinjskog porekla (šifra: OPZO-U-1/2020-ZOO)
Datum objave: 30.06.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Nabavka opreme za veterinarske ambulante (šifra: JNMV-D-5/2020-ZOO)
Datum objave: 30.06.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Nabavka specijalizovanog vozila za prevoz životinja (šifra: JNMV-D-1/2020-ZOO)
Datum objave: 30.06.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: dobra – gorivo za motorna vozila, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nafta i destilati - 09130000 (šifra: JNMV-D-8/2020-ZOO)
Datum objave: 29.05.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: nabavka dodatnih metalnih elemenata za ojačavnje postojećih unutrašnjih orgrada u Prihvatilištu, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44316400 - metalni proizvodi; 44312000 – žica za ogradu; 44313000 – metalna mreža (šifra: JNMV-D-4/2020-ZOO)
Datum objave: 18.05.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: specijalizovana vrsta poda za boksove za smeštaj životinja u Prihvatilištu, sa postavljanjem – I faza, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: 44112200 – čvrste podne obloge (šifra: JNMV-D-3/2020-ZOO)
Datum objave: 11.05.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: otvoreni postupak javne nabavke - dobra
Predmet: lekovi i medicinski potrošni materijal za veterinarsku medicinu, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: farmaceutski proizvodi – 33600000; razni medicinski proizvodi - 33690000LA LA 55 – za veterinarske namene, medicinski potrošni materijal – 33140000; LA 55 - za veterinarske namene (šifra: OPLMP-D-1/2020-ZOO)
Datum objave: 06.05.2020.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Datum objave: 06.07.2020.
Datum objave: 06.07.2020.
Datum objave: 06.07.2020.
Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-7/2019-ZOO - Nabavka specijalizovane vrste poda za pansion, sa ugradnjom (šifra: JNMV-D-7/2019-ZOO)
Datum objave: 08.05.2019.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-2-ZOO - specijalizovana vrsta poda za pansion, sa ugradnjom (šifra: JNMV-D-2/2019-ZOO)
Datum objave: 12.04.2019.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-4-ZOO - Gorivo za motorna vozila (šifra: JNMV-D-4/2019-ZOO)
Datum objave: 01.03.2019.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-6-ZOO - Lekovi i potrošni materijal za veterinarsku medicinu (šifra: JNMV-D-6/2019-ZOO)
Datum objave: 28.02.2019.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-5-ZOO - Hrana i druge namirnice za životinje u prihvatilištu (šifra: JNMV-D-5/2019-ZOO)
Datum objave: 05.02.2019.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-2-ZOO - Montažni objekat paviljonskog tipa za mačke sa opremom (šifra: JNMV-D-2-ZOO)
Datum objave: 15.10.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: otvoreni postupak - dobra
Predmet: OPOHS-D-4-2018-ZOO - Oprema za hvatanje, spašavanje, tretman i stacionarno smeštanje pasa i mačaka u prihvatilište i pansion (šifra: OPOHS-D-4-2018-ZOO)
Datum objave: 11.10.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: otvoreni postupak - dobra
Predmet: OPOHS-D-1-2018-ZOO - Oprema za hvatanje, spašavanje, tretman i stacionarno smeštanje pasa i mačaka u prihvatilište i pansion (šifra: OPOHS-D-1-2018-ZOO)
Datum objave: 24.08.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - radovi
Predmet: JNMV-R-1-2018-ZOO Rekonstrukcija krova veterinarske ambulante u Futoškom putu 13 (šifra: JNMV-R-1-2018-ZOO)
Datum objave: 17.08.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: otvoreni postupak - dobra
Predmet: OPOPA-D-3-2018-ZOO - Mehanizacija i oprema za održavanje prihvatilišta i ambulanti (šifra: OPOPA-D-3-2018-ZOO)
Datum objave: 17.08.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-5/2018-ZOO - Gorivo za motorna vozila (šifra: JNMV-D-5/2018-ZOO)
Datum objave: 08.06.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-6/2018-ZOO - HTZ Oprema (šifra: JNMV-D-6/2018-ZOO)
Datum objave: 01.06.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Otvoreni postupak - dobra
Predmet: tehnička oprema za obavljanje delatnosti (uređaji, mašine, aparati, mehanizacija i sl.) (šifra: OPOV-D-2/2018-ZOO)
Datum objave: 22.05.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: postupak javne nabavke male vrednosti - dobra
Predmet: JNMV-D-4/2018-ZOO - Hrana i druge namirnice za životinje u prihvatilištu (šifra: JNMV-D-4/2018-ZOO)
Datum objave: 20.04.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Otvoreni postupak - usluge
Predmet: Usluge sakupljanja otpada – 90511000, Usluge prevoza otpada – 90512000, Usluge spaljivanja otpada – 90513300 (šifra: OPZO-U-1/2018-ZOO)
Datum objave: 22.03.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: dobra – potrošni materijal za veterinarsku medicinu, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: farmaceutski proizvodi – 33600000; razni medicinski proizvodi - 33690000LA 55 – za veterinarske namene, medicinski potrošni materijal – 33140000; LA - za veterinarske namene; kiseonik - 24111900 LA 55 - za veterinarske namene (šifra: JNMV-D-1/2018-ZOO)
Datum objave: 22.02.2018.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
U nastavku možete preuzeti interni akt - "Pravilnik o načinu obavljanja poslova javne nabavke u JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad" kojim se bliže uređuje procedura planiranja i sprovođenja postupaka javnih nabavki kao i izvršenje ugovora unutar JKP "Zoohigijena i Veterina Novi Sad".
Datum usvajanja: 03.03.2014.


Javne nabavke izvršene u 2017. godini

Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Umrežavanje prihvatilišta na server sa specijalizovanim veterinarskim softverom,u svemu prema specifikaciji sadržanoj u Konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: programski paket za umrežavanje – 48210000 (šifra: JNMV-D-2/2017-ZOO)
Datum objave: 30.11.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: lekovi i potrošni materijal za veterinarsku medicinu, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: farmaceutski proizvodi – 33600000; razni medicinski proizvodi - 33690000LA 55 – za veterinarske namene, medicinski potrošni materijal – 33140000; LA - za veterinarske namene; kateteri – 33141200; LA 55 - za veterinarske namene (šifra: JNMV-D-6/2017-ZOO)
Datum objave: 05.10.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Otvoreni postupak, radovi - opšte građevinski radovi
Predmet: Radovi na izgradnji Prihvatilišta – prvi deo druge faze, u svemu prema specifikaciji sadržanoj u Konkursnoj dokumentaciji. Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: Građevinski radovi– 45000000. (šifra: OPIZP-R-1/2017-ZOO)
Datum objave: 16.06.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: gorivo za motorna vozila, prema specifikaciji sadržanoj u konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: Nafta i destilati - 09130000. (šifra: JNMV-D-4-2017-ZOO)
Datum objave: 14.06.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - usluge
Predmet: uklanjanje otpada životinjskog porekla, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: usluge kanalizacije, odnošenja smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine - 90000000 (šifra: JNMV-U-1/2017-ZOO)
Datum objave: 19.04.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: hrana i druge namirnice za životinje u Prihvatilištu, u svemu prema specifikaciji sadržanoj u Konkursnoj dokumentaciji, naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke: hrana za životinje - 15700000. (šifra: JNMV-D-3-2017-ZOO)
Datum objave: 13.04.2017.
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Javne nabavke izvršene u 2016. godini

Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra (postupak je u završen)
Predmet: Oprema za uspostavljanje i umrežavanje informacionih sistema (šifra: JNMV-D-3/2016-ZOO)
Datum objave: 18.11.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - radovi
Predmet: Dodatni radovi na izgradnji Prihvatilišta - drugi deo I faze (šifra: PPIZP-R-1/2016-ZOO)
Datum objave: 18.08.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Gorivo za motorna vozila (šifra: JNMV-D-6/2016-ZOO)
Datum objave: 06.07.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - radovi
Predmet: Adaptacija i rekonstrukcija veterinarskih ambulanti u postojećem gabaritu - II faza (šifra: JNMV-R-1/2016-ZOO)
Datum objave: 10.06.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Hrana i druge namirnice za životinje (šifra: JNMV-D-5/2016-ZOO)
Datum objave: 12.05.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Oprema za hvatanje, spašavanje, tretman i stacionarno smeštanje životinja (šifra: JNMV-D-2/2016-ZOO)
Datum objave: 28.04.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: HTZ oprema (šifra: JNMV-D-4/2016-ZOO)
Datum objave: 10.03.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - usluge
Predmet: Zbrinjavanje otpada životinjskog porekla (šifra: JNMV-U-1/2016-ZOO)
Datum objave: 09.03.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Vrsta postupka i predmeta: Javna nabavka male vrednosti - dobra
Predmet: Kombi vozilo sa utovarnom rampom i vitlom (šifra: JNMV-D-1/2016-ZOO)
Datum objave: 04.03.2016
U nastavku se nalaze dokumenti vezani za oglas koje možete preuzeti

Oglas možete pogledati i na portalu Uprave za javne nabavke (kliknite ovde)
Javne nabavke izvršene u 2015. godini

Javne nabavke izvršene u 2014. godini

PIŠITE NAM

Ukoliko imate neko pitanje ili primedbu u vezi sa javnim nabavkama slobodno nam pišite.